Trang chủ - Bóng đá trực tuyến xoilac 6

bóng đá trực tuyến xoilac 6
banner

KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ (2023) - CN XỬ LÝ CHẤT THẢI

03/03/2023

Kết quả quan trắc định kỳ Quý I năm 2023 Thời gian
Văn phòng Chi nhánh Xử lý chất thải Quý I Năm 2023 
Công trường xử lý rác Phước Hiệp Quý I Năm 2023 
Công trường xử lý rác Gò Cát Quý I Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý II năm 2023 Thời gian
Văn phòng Chi nhánh Xử lý chất thải Quý II Năm 2023 
Công trường xử lý rác Phước Hiệp Quý II Năm 2023 
Công trường xử lý rác Gò Cát Quý II Năm 2023 

 

Kết quả quan trắc định kỳ Quý III năm 2023 Thời gian
Văn phòng Chi nhánh Xử lý chất thải Quý III Năm 2023 
Công trường xử lý rác Phước Hiệp Quý III Năm 2023 
Công trường xử lý rác Gò Cát Quý III Năm 2023